• ELEMENTY DO BUDOWY TRANSFORMATORÓW
 • DŁAWIKI, CEWKI
 • AKCESORIA
 • EMI, RDZENIE
 • ZASILACZE PI
 • PRZYKŁADOWE PROJEKTY TRANSFORMATORÓW


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FERYSTER
(OBOWIĄZUJĄCY OD 23 LISTOPADA 2016 r.)


§1. INFORMACJE OGÓLNE


 1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady wszystkich stosunków handlowych z Kupującymi w ramach działalności FERYSTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Iłowie (68-120), ul. Traugutta 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000590326, REGON: 080065589, NIP: 9241814861.
 2. Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania należy rozumieć następująco:

  1. OWS - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami;
  2. FERYSTER - oznacza podmiot wskazany w pkt. 1 powyżej;
  3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z oferty FERYSTER;
  4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z FERYSTER czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z FERYSTER czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Produkt - dostępna u FERYSTER rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującymi a FERYSTER.
 3. FERYSTER oferuje swoje produkty i usługi Przedsiębiorcom oraz innym niebędącym Konsumentami podmiotom.
 4. OWS, mają pierwszeństwo przed warunkami Kupującego, chyba że istnieją inne obustronnie uzgodnione i podpisane umowy pomiędzy FERYSTER a Kupującym, które stanowią inaczej.
 5. Złożenie zamówienia na Produkty oznacza akceptację OWS przez Kupującego.
 6. Wszelkie odstępstwa od ogólnych warunków sprzedaży wymagają zapisów w formie pisemnej podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania stron.


§2. ZAMÓWIENIA


 1. FERYSTER prowadzi działalność produkcyjno-handlową w branży elektronicznej.
 2. Kupujący mogą składać zamówienia z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

  1. Poczta elektroniczna na adres order@feryster.pl;

  2. Faxem na nr 68-360 00 70;

  3. Osobiście w siedzibie FERYSTER;

  4. Poprzez Partnerskie sklepy internetowe.

 3. Szczegółowe warunki nabywania Produktów z wykorzystaniem określonych w pkt. 2 lit d partnerskich sklepów internetowych określają regulaminy tych sklepów.
 4. Składając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym podać indeks wyrobu FERYSTER, ilość zamawianego Produktu oraz określać sposób dostawy.
 5. FERYSTER nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Kupujących.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:

  1. dla zamówień złożonych poprzez pocztę elektroniczną z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail FERYSTER z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów;

  2. dla zamówień złożonych z wykorzystaniem faxu z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnego faxu, wiadomości e-mail lub informacji udzielonej telefonicznie przez FERYSTER zawierającej oświadczenie o przyjęciu zamówienia Produktów;

  3. dla zamówień złożonych poprzez telefon - z chwilą potwierdzenia przez FERYSTER przyjęcia takiego zamówienia;

  4. dla zamówień złożonych osobiście, z chwilą potwierdzenie przez FERYSTER przyjęcia zamówienia Produktów.

 7. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 15 dni roboczych.
 8. Bez wyraźnej zgody FERYSTER zamówienia przyjęte do realizacji nie mogą być anulowane.
 9. Po za przypadkami wyraźnie wskazanymi w OWS Kupującym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 10. FERYSTER zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli Kupujący zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa budzi obawy dotyczące możliwości uregulowania płatności.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, FERYSTER powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 45 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 12. Informacje znajdujące się na stronach FERYSTER nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie ogłoszenia, reklamy FERYSTER, cenniki i inne informacje o Produktach, podane przez FERYSTER, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


§3. PŁATNOŚCI


 1. Termin płatności dla Kupujących wynosi 14 dni od daty wystawienia przez FERYSTER faktury VAT, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 2. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 PLN FERYSTER ma prawo zażądać od Kupującego przedpłaty w wysokości 50% wartości zamawianych Produktów.
 3. Oferty cenowe ważne są przez okres 30 dni od daty wystawienia oferty.
 4. Podane w ofercie ceny są cenami EXW magazyn FERYSTER i obejmują standardowe opakowanie Produktów.
 5. FERYSTER realizuje wszystkie zamówienia na warunkach EXW magazyn FERYSTER (ul. Traugutta 4, 68-120 Iłowa) wg Incoterms 2010.
 6. Informacje na temat aktualnego rachunku bankowego FERYSTER można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.feryster.pl -> zakładka Kontakt.
 7. W przypadku nieterminowej zapłaty, FERYSTER jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 8. W przypadku opóźnienia w płatności lub nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności realizacja kolejnych zamówień Kupującego może zostać wstrzymana przez FERYSTER do czasu uregulowania wszystkich zaległych płatności.
 9. FERYSTER zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na swoich stronach internetowych, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie FERYSTER, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez FERYSTER. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


§4. DOSTAWY


 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  1. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego przez firmę kurierską;

  2. odbiór osobisty w siedzibie FERYSTER.

 2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 6. FERYSTER związany jest terminem dostawy zamówionych Produktów jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie i została zawarta oddzielna umowa między FERYSTER a Kupującym, w której uzgodniono warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie w terminie.
 7. Wskazany w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy jest planowaną datą wystawienia faktury i przekazania zamówionych Produktów przewoźnikowi.
 8. Dostawy Produktów, uznaje się za dokonaną z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi.
 9. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego w momencie wydania Produktów przewoźnikowi.
 10. W razie zaginięcia lub uszkodzenia Produktów podczas transportu, Kupujący może reklamować usługę dostawy zwracając się do odpowiedniego przewoźnika.


§5. GWARANCJA


 1. FERYSTER udziela Kupującemu gwarancji na sprzedane Produkty na okres 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia faktury.
 2. Zgłoszenia gwarancyjne należy składać na adres siedziby firmy lub mailem na reklamacje@feryster.pl
 3. Zgłoszenie gwarancyjne nie uprawnia Kupujących do wstrzymania płatności za Produkty.
 4. Gwarancja nie dotyczy Produktów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonych mu Produktów w ciągu 7 dni od dnia dostawy i powiadomienia FERYSTER pisemnie o stwierdzonych brakach ilościowych i wadach.
 6. FERYSTER rozpatruje zgłoszenie gwarancyjne w terminie 7 dni od jego otrzymania. W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego FERYSTER powiadomi Kupującego o sposobie realizacji zgłoszenia.
 7. Zgłoszenie gwarancyjne realizowane jest poprzez wymianę Produktów na wolne od wad lub poprzez zwrot wpłaconych kwot, wg wyboru FERYSTER. FERYSTER nie ponosi kosztów związanych z wymianą wadliwych Produktów, które zostały już zamontowane a także kosztami uszkodzeń, które spowodował montaż wadliwego elementu.
 8. Gwarancja nie obejmuje Produktów, które zostały uszkodzone wskutek ich nieprawidłowego montażu, samodzielnej próby naprawy oraz użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem Produktów.
 9. Strony wyłączają odpowiedzialność FERYSTER z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.


§6. SIŁA WYŻSZA


 1. FERYSTER nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za niewykonanie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako "siła wyższa", na które nie ma on wpływu. Pod pojęciem "siła wyższa" rozumie się wszelkie nieprzewidziane i niezależne od FERYSTER zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy takie jak: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, pożar, zakłócenia komunikacyjne, strajki.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, FERYSTER powiadomi o tym drugą stronę najpóźniej w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
 3. Jeżeli działanie siły wyższej przekracza 60 dni, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.


§7. ZMIANY W OWS


 1. Wszelkie zmiany w OWS publikowane są stronie internetowej FERYSTER. Informacja o zmianie OWS zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionych OWS.
 2. Zmiany OWS nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 3. Nie wymaga zmiany OWS wprowadzanie przez FERYSTER promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. OWS.


§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Treść aktualnych OWS udostępniona jest nieodpłatnie na stronie internetowej FERYSTER i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony FERYSTER.
 2. Nieważność jednego z postanowień OWS stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień OWS.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacją umów w oparciu o niniejsze OWS będą poddane rozstrzygnięciu polskich sądów powszechnych, właściwych dla siedziby FERYSTER.


back             next

  Producent elementów indukcyjnych www.feryster.eu FERYSTER © Copyright 1991-2014