• ELEMENTY DO BUDOWY TRANSFORMATORÓW
  • DŁAWIKI, CEWKI
  • AKCESORIA
  • EMI, RDZENIE
  • ZASILACZE PI
  • PRZYKŁADOWE PROJEKTY TRANSFORMATORÓW


FERYSTER®Klasyfikacja urządzeń (źródło Eltest)
dr inż. Edward Rudalski - Eltest

DOBÓR NORM POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ LVD
 PRZYKŁADY

Zbliża się okres, kiedy certyfikację na obowiązkowy znak bezpieczeństwa B zastąpi deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej (Art. 10 Noweli ustawy o systemie oceny zgodności 29 sierpnia: Wyroby podlegające obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B” i posiadające ten znak wydany na podstawie odrębnych przepisów, wprowadzane do obrotu po dniu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, podlegają ocenie zgodności na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności, ze zmianami z 29 sierpnia 2003 określa m.in.

·         zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów

·         zasady działania systemu kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu (Art.1)

W artykule 2 określa cel ustawy:

1.       eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów oraz mienia, a także zagrożeń dla środowiska

2.       znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwianie międzynarodowego obrotu towarowego

3.       stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez kompetentne i niezależne podmioty

Przedmiotowa ustawa określając zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności odwołuje się m.in. do norm zharmonizowanych (norm krajowych wprowadzających normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Doborem takich właśnie norm pod kątem zgodności z dyrektywą LVD poświęcone będzie niniejsze wystąpienie.

Przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego wdrażają postanowienia dyrektywy (LVD) Unii Europejskiej - 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EWG.

W Art. 13.1. Ustawa o ocenie zgodności stanowi:  „Domniemywa się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z normami zharmonizowanymi”. Tytuły i numery norm zharmonizowanych ogłasza Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”.

Jeśli brak jest norm zharmonizowanych dla danego zastosowania, domniemywa się, że sprzęt elektryczny spełnia zasadnicze wymagania określone w § 5-7 Rozporządzenia, jeżeli jest zgodny z normami opublikowanymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), dotyczącymi tego sprzętu. W przypadku, kiedy nie istnieją również normy IEC podstawą uznania zgodności są normy krajowe.

Ocena zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami jest dokonywana na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji tego sprzętu, kiedy to producent w wyniku dokonanej kontroli produkcji zapewnia i deklaruje, że sprzęt elektryczny spełnia zasadnicze wymagania określone w § 5-7.

Dla umożliwienia dokonania oceny zgodności sprzętu elektrycznego z ww. zasadniczymi wymaganiami producent sporządza dokumentację techniczną.

Wtedy to po raz kolejny producent potrzebuje powołać się na spełniane norm.

Podaje wykaz zastosowanych w całości lub częściowo norm, oraz, w przypadku nie stosowania norm, opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań.

Dobór norm nie powinien sprawiać kłopotu, jeśli może być wykorzystane wcześniejsze doświadczenie, oraz jest zagwarantowany dostęp do bazy danych PKN oraz znajomość podstawowych norm z zakresu bezpieczeństwa użytkowania.

Opublikowany w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. Wykaz Polskich Norm (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 73/23/EWG jest najbardziej aktualnym zestawieniem norm związanych z dyrektywą LVD. Zawiera  530 pozycji (Polskich Norm), w większości są to normy PN-EN, a wykorzystywane na bieżąco przez nasze laboratorium jest około 30% z nich.

W dalszej części wystąpienia przedstawione zostaną najczęściej występujące w naszej praktyce przykłady doboru norm do badanych urządzeń. Zasadą jest, że przede wszystkim powinny być dobierane normy szczegółowe (przedmiotowe), a dopiero kiedy takowe nie występują – normy ogólne. Jeśli zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu ujęte są w wielu normach, wszystkie one powinny być uwzględnione w doborze. Kolejnym, bardzo istotnym zagadnieniem rozpoczynającym dobór norm jest konieczność wyjaśnienia  przeznaczenia wyrobu a nieraz także jego podstawowych parametrów, aby w ogóle było możliwe ustalenie, które z norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową należy dobrać jako podstawę badań.

W obszarze elektronicznego sprzętu powszechnego użytku:

URZĄDZENIE

LVD

UWAGI

Telewizor

PN-EN 60065:2001

Norma europejska:

EN 60065:1998

Magnetowid

PN-EN 60065:2001

 

Tuner

PN-EN 60065:2001

 

Zestaw muzyczny

PN-EN 60065:2001

 

Radiomagnetofon

PN-EN 60065:2001

 

Odbiornik radiowy

PN-EN 60065:2001

 

Domofon/Wideodomofon

PN-EN 60065:2001

 

Wzmacniacz

PN-EN 60065:2001

 

Zasilacz do espu

PN-EN 60065:2001

 

Zasilacz do centralki alarmowej

PN-EN 60065:2001

 

Odtwarzacz CD

PN-EN 60065:2001

 

W obszarze urządzeń informatycznych, biurowych i telekomunikacyjnych:

URZĄDZENIE

LVD

UWAGI

Komputer

PN-EN 60950:2000

PN-EN 60950:2002

Normy można stosować zamiennie

Drukarka

PN-EN 60950:2000

 

Projektor komputerowy

PN-EN 60950:2000

 

Monitor

PN-EN 60950:2000

 

Skaner

PN-EN 60950:2000

 

Niszczarka dokumentów

PN-EN 60950:2000

 

Zasilacz do telefonu

PN-EN 60950:2000

PN-EN 41003:2001

 

Zasilacz do centralki alarmowej z połączeniem do linii telefonicznej

PN-EN 60950:2000

 

Zasilacz komputerowy

PN-EN 60950:2000

 

W obszarze urządzeń gospodarstwa domowego:

URZĄDZENIE

LVD

UWAGI

Elektryczne urządzenie do użytku domowego i podobnego

PN-EN 60335-1:1999

PN-EN 60335-1:2002

Normy można stosować zamiennie

Odkurzacze

PN-EN 60335-2-2:2001

 

Żelazka elektryczne

PN-EN 60335-2-3:2000

 

Kuchnie, kuchenki

PN-EN 60335-2-6:2000

 

Piekarniki

PN-EN 60335-2-6:2000

 

Golarki

PN-EN 60335-2-8:2000

 

Przyrządy do strzyżenia włosów

PN-EN 60335-2-8:2000

 

Opiekacze

PN-EN 60335-2-9:2001

 

Tace grzejne

PN-EN 60335-2-12:2002

 

Frytkownice i patelnie

PN-EN 60335-2-13:2001

 

Maszyny kuchenne

PN-EN 60335-2-14:2001

 

Czajniki, imbryki

PN-EN 60335-2-15:2001

 

Młynki podzlewozmywakowe

PN-EN 60335-2-16:2002

 

Akumulacyjne ogrzewacze wody

PN-EN 60335-2-21:2001

 

Suszarki, lokówki, karbownice

PN-EN 60335-2-23:2001

 

Kuchenki mikrofalowe

PN-EN 60335-2-25:2000

 

Zegary

PN-EN 60335-2-26:2002

 

Maszyny do szycia

PN-EN 60335-2-28:2002

 

Ładowarki ogniw

PN-EN 60335-2-29:2002

 

Ogrzewacze pomieszczeń

PN-EN 60335-2-30:1999

 

Okapy nadkuchenne

PN-EN 60335-2-31:2002

 

Przyrządy do masażu

PN-EN 60335-2-32:2002

 

Elektryczne pompy ciepła

PN-EN 60335-2-40:2001

 

Klimatyzatory, osuszacze

PN-EN 60335-2-40:2001

 

Suszarki odzieży, ręczników

PN-EN 60335-2-43:2002

 

Prasownice

PN-EN 60335-2-44:2002

 

Przenośne narzędzia grzejne

PN-EN 60335-2-45:2001

 

Szczoteczki do zębów

PN-EN 60335-2-52:2002

 

Projektory

PN-EN 60335-2-56:2002

 

Urządzenia owadobójcze

PN-EN 60335-2-59:2000

 

Akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeń

PN-EN 60335-2-61:2000

 

Przenośne grzałki nurkowe

PN-EN 60335-2-74:2001

 

Elektryzatory do ogrodzeń elektrycznych

PN-EN 60335-2-76:2001

Norma nie jest zharmonizowana

Wentylatory

PN-EN 60335-2-80:2001

 

Automaty do gier

PN-EN 60335-2-82:2002

 

Nawilżacze

PN-EN 60335-2-88:2002

 

Żaluzje, zasłony, markizy

PN-EN 60335-2-97:2002

 

Nawilżacze

PN-EN 60335-2-98:2002

 

W obszarze transformatorów:

URZĄDZENIE

LVD

UWAGI

Transformatory mocy, jednostki zasilające i podobne

PN-EN 61558-1:2000

 

Transformatory oddzielające

PN-EN 61558-2-1:2000

 

Transformatory sterownicze

PN-EN 61558-2-2:2000

 

Transformatory separacyjne

PN-EN 61558-2-4:2000

 

Transformatory do golarek

PN-EN 61558-2-5:2000

 

Transformatory do ogólnego stosowania

PN-EN 61558-2-6:2001

 

Transformatory do zabawek

PN-EN 61558-2-7:2000

 

Transformatory do dzwonków i gongów

PN-EN 61558-2-8:2001

 

Autotransformatory do ogólnego stosowania

PN-EN 61558-2-13:2001

 

Transformatory separacyjne do zasilania pomieszczeń medycznych

PN-EN 61558-2-15:2002

 

Transformatory do zasilaczy impulsowych

PN-EN 61558-2-17:2000

 

Transformatory do sprzętu medycznego

PN-EN 60601-1:1999

 

Transformatory elektroniczne

PN-EN 61046:2000

 

W obszarze zasilaczy:

URZĄDZENIE

LVD

UWAGI

Zasilacze do espu

PN-EN 60065:2001

 

Zasilacze do centralek alarmowych

PN-EN 60065:2001

 

Zasilacze do centralek alarmowych z połączeniem telekomunikacyjnym

PN-EN 60950:2000

PN-EN 60950:2002

Normy można stosować zamiennie

Zasilacze komputerowe

PN-EN 60950:2000

PN-EN 60950:2002

 

Zasilacze do sprzętu informatycznego

PN-EN 60950:2000

PN-EN 60950:2002

 

Zasilacze do sprzętu biurowego

PN-EN 60950:2000

PN-EN 60950:2002

 

Zasilacze do telefonów

PN-EN 60950:2000

PN-EN 60950:2002

 

Zasilacze do urządzeń medycznych

PN-EN 60601-1:1999 p.57.9

 

Zasilacze do zabawek

PN-EN 50088:1999

 

Zasilacze/przekształtniki dla telekomunikacji

PN-T-83101:1996

PN-T-83104:1996

 

UPS – bezprzerwowe systemy zasilania

PN-EN 50091-1-1:2000

 

Zasilacze dla energoelektroniki

PN-EN 61204:2001

 

W obszarze innych urządzeń elektrycznych:

URZĄDZENIE

LVD

UWAGI

Urządzenia zasilające, listwy zasilające z ochronnikami

PN-EN 60950:2000

PN-IEC 61643-1:2001

 

Łączniki elektroniczne w instalacji stałej (ściemniacze itp.)

PN-IEC 60669-1:2000

PN-EN 60669-1:2002

PN-IEC 60669-2-1:2000

PN-EN 60669-2-2:2000

+ A1:2000

Łączniki na przewodzie giętkim (ze ściemniaczem)

PN-E-10581:1994

PN-EN 61058-1:2002

PN-EN 60669-2-1:2000

 

Podobnie dobiera się normy do badania innych urządzeń elektrycznych.

Pozytywne wyniki badań bezpieczeństwa użytkowania  pozwalają domniemywać, że urządzenie elektryczne spełnia wymagania dyrektywy LVD.

back             next

  Producent elementów indukcyjnych www.feryster.eu FERYSTER © Copyright 1991-2014